Производство и доставка на изковки

Предлагаме комплексен сервиз в доставки на запускащи изковки от стомана от чертежа на конструкцията на изковката чак до нейното топлино обработване, струйно обработване, повърхностни обработки и доставки чак до неговия получател.

Производственият процес започва в отдела за конструиране, където се подготвя всичко необходимо за производството. След създаването на чертежите следва производството на запускащите части и подготовката на полуфабрикатите за изковаване.

Главното производствено устройство се състои от оформящи линии за производството на запускащи изковки. Tези производствени линии се състоят от устройства за нагряване на материалите с помоща на електрическо индукционо затопляне, по-нататък от изковаваща (оформяща) преса и преса за орязване и пробиване на отвори в изковката. Ковящото устройство се състои от ковяща преса (на дръжка и вретеновидни) и срещуположни чукове.

Нашият приоретет е нашите доставчици да са само фирми с модерни машини и производсвени механизми, които отговарят на сегашните европейски стандарти. Най-големият обем от призводството се състои от части за различни минни машини, строителни или земеделски машини.

Изковките сме способни според изикванията на клиента да доставиме включително и топлиното обработване, изработката и различни повърхностни ремонти. Всичките части имат строг изходен контрол според изискванията на клиента.